Thiết bị cung cấp oxy Deco

Quạt Atk và thiết bị sục khí A nặn thân nước nuôi trồng thủy sản, và tấm sục khí nano được sục khí bằng micropores để điều chỉnh và tăng hàm lượng oxy hòa tan của cơ thể nước nuôi trồng thủy sản, đảm bảo hiệu quả hàm lượng oxy hòa tan trong cơ thể nước. ATK bao gồm máy thổi atk vortex và máy thổi rễ atk.

Quạt Vortex ATK là một người hâm mộ có được áp suất gió cao hơn và thể tích không khí thông qua luồng khí xoáy quay tốc độ cao. Thích hợp để vận chuyển không khí sạch và khô.


  • Thiết bị aerobic trang trí Thiết bị aerobic trang trí
    Thiết bị thổi và hòa tan được sử dụng để tăng oxy trong nước nuôi trồng thủy sản. Sục khí micro-xốp của tấm sục khí nanomet được sử dụng để cải thiện và đảm bảo hàm lượng làm trong nước.